تمرینات

عنواندرستاریخ درجتاریخ تحويل
jpg حل تست1 فیزیک دهم فصل اولدهم تجربی1400/06/31
jpg تست 1 فیزیک دهم فصل اولدهم تجربی1400/06/31
pdf تستهای مبحث فشار (دهم دبیرستان)دهم تجربی1399/02/101399/02/15
pdf تست های مربوط به پایستگی انرژی به انتخاب مهندس درانی نژاددوازدهم تجربی1399/02/051399/02/15
text تست های الکتریسته دبیرستانیازدهم ریاضی1399/01/051399/02/15
text تست های الکتریسیتهیازدهم تجربی1399/01/051399/02/15
خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم